Què és el pla de mobilitat?

Els plans de mobilitat urbana són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi.

El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del Pla de Mobilitat contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis.

Terrassa va aprovar l’any 2003 el seu Pla de Mobilitat, i actualment se n’ha iniciat la revisió. El nou document ha de definir l’estratègia que permeti aconseguir un model de mobilitat:

1.
Integrador socialment i amb l’accessibilitat més universal.

2.
Les necessitats socials i econòmiques del municipi

3.
Més segur en els desplaçaments.

4.
Més sostenible i amb unes menors externalitats.

 

Procés i etapes

El Pla de Mobilitat consta de les següents etapes, desgolsades en:

participacio El procés de participació pública

analisi El procés d’avaluació ambiental del Pla de Mobilitat

Fase 1: Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp

participacio Aprovació i activació del Programa de participació ciutadana

Fase 2: Anàlisi de l’oferta

participacio Activació del canal de twitter del Pla de Mobilitat (@trsmobilitat)
participacio Definició del mapa d’actors del procés de participació

Fase 3: Anàlisi de la demanda

Fase 4: Caracterització del sistema de mobilitat

participacio Elaboració d’elements de comunicació
participacio Sessió informativa de presentació del procés de participació ciutadana
participacio Elaboració d’elements de comunicació (marca i imatge del Pla de Mobilitat, vídeo…)

Fase 5: Diagnosi participada de la situació actual i futura

analisi Elaboració de l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar
analisi Elaboració del document de referència per part del Departament de Territori i Sostenibilitat
participacio Entrevistes grupals selectives (a la Taula de Mobilitat i a les Taules de Mobilitat de Districtes)
participacio Elaboració d’elements de comunicació (vídeo)
participacio Enquesta en línia oberta al conjunt de la població

Fase 6: Objectius

Fase 7: Propostes participades d’actuació, programa i indicadors finals

analisi Informe de sostenibilitat ambiental
participacio Elaboració d’elements de comunicació
participacio Taller de debat de propostes del Pla de Mobilitat

Fase 8: Tràmits i modificacions

participacio Sessió de retorn del procés de participació

Fase 9: Informació pública

analisi Memòria ambiental
participacio Elaboració d’elements de comunicació

Els comentaris estan tancats.